+ชุมชนสาธารณสุข

มาถึงที่!เมืองพัทยาจัดหน่วยบริการสาธารณสุขครบวงจรถึงชุมชน

            ที่ วัดบุณย์กัญจนาราม นายมโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมด้วย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

            นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปี 2562 หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองพัทยากำหนดให้สำนักการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรคการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมสร้างกระบวนการแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ การใช้หลักวิชาการควบคู่กับวิถีกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงการเลือกใช้ระบบสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพที่จะสามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนได้

            นอกจากนี้เมืองพัทยาได้จัดทำรูปแบบสื่อสารการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านทางApplication Line เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณสุขแบบเชิงรุก เน้นเรื่องหมอถึงบ้าน ซึ่งหากพบมีผู้ป่วยฉุกเฉินเมืองพัทยาได้ตรงสายด่วนในการออกให้บริการผู้ป่วยรายนั้นทันที ที่ส่วนบริการสาธารณสุข หมายเลข 038-420-562 ต่อ 148 ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลในการรองรับการให้บริการหมอถึงบ้าน อีกทั้งในอนาคตจะมีการปรับแผนการให้บริการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยจะเน้นการให้บริการแบบเชิงรุกในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในทุก ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่งานสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งการออกหน่วยในครัง้นี้ ได้มีการจัดให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการรักษาแบบแพทย์แผนไทย และการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อบริการในกับประชาชนแบบฟรี ไม่เสียค่าบริการ