-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ ลุยให้ความรู้พนักงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ที่ห้องประชุมโรงรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรับรองนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G กับตัวอย่างการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มีการสร้างถังชาร์จน้ำเพื่อลดการเกิดน้ำท่วมขัง ลดลูกน้ำยุงลาย เรื่องการจะทำ BIG DATA กับตัวอย่างโครงการพื้นที่กรุงเทพโซน เหนือ 7 เขต เรื่อง DATA SET กับการพัฒนาท้องถิ่นยุค 5G เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมจึงถือว่าเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการนำระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจจากการบริการของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นอกจากนี้ยังเป้ฯการนำนวตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาคุรภาพการให้บริการ ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริการและผู้ปฏิบัติ เปิดโลกทัศน์ พัฒนาแนวความคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีทิศทางในการทำงานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพต่อไปตามละดับ