+พลังงานเศรษฐกิจ

สนพ.เลือกพัทยาจัดสัมมนาสมาค์ทกริด เสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี

ที่โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี (5 พ.ย.62) นายธิติ สุขนิยม พลังงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” พร้อมด้วย ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นายบรรพต ตั้งเจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หน่วยงานภาครัฐ -เอกชน และประชาชน เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อเพรียง

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เพื่อต้องการกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) ระบบบริหารจัดการที่นำมาใช้กับอุปกรณ์ (Software) และ บุคลากร (Peopleware) ที่มีความสำคัญมากเพราะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีพลังงานโดยตรง ด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สังเกตจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เราสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานแต่ละเดือนผ่านมือถือได้ สามารถสั่งกดเปิด-ปิดแอร์ได้ก่อนจะขับรถกลับถึงบ้าน และในอนาคตเราอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้พลังงานแต่ยังสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ด้วย จึงทำให้ภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในภาคประชาชนให้รองรับกับเทคโนโลยีอย่างสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้ สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่า จะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเข้าถึง ครอบคลุม เพื่อให้ได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต