รอบทิศบูรพา

วธ.สระแก้ว เปิดให้ขอไฟพระราชทานเพลิงศพได้แล้ว

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชน ว่าคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างรองรับการปฏิบัติงาน อัตรากำลัง วัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า เป็นประโยชน์ สูงสุดแก่ราชการ และให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสามารถขอพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพได้แล้ว ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งสำนักงาน ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037425028-0374250230 กลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งกลุ่ม วัดสระแก้ว พระอารามหลวง.