วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

กอ.รมน.ภ.1 ติดตามและประเมินผลฯ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน @บางเสร่ สัตหีบ

 

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (13 พฤษภาคม 2567) พล.ท.อมฤต บุญสุยา มทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค 1 พร้อมคณะ มาติดตามและประเมินผลฯ ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 1 กำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลฯ ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ ตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นทีเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พล.ท.อมฤต บุญสุยา มทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค 1 เปิดเผยว่า กอ.รมน.ราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 1 เป็นหน่วยกำกับติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในภาคกลาง 26 จังหวัด ให้ดำเนินการตามแผนงาน ตามที่สำนักนโยบายและแผน กอ.รมน.ราชอาณาจักร กำหนด ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบริหารจัดการ แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือ กระทรวงมหาดไทย ส่วน กอ.รมน. เป็นหน่วยติดตาม และประเมินผล โครงการดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อน โครงการในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้วย (ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วน 17 ประเด็น) ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง คณะกรรมาธิการการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือก ตำบลบางเสร่ เป็นตำบลต้นแบบ

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีความภูมิใจในชาติ มีความมั่งคั่ง อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หลังรับฟังการบรรยายสรุป ตำบลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้การบริหารจัดการ “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จากนั้นคณะได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนประมงพื้นบ้านบางเสร่ และธนาคารปู โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปความเป็นมาธนาคารปูและปล่อยปู 10 ตัว พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย