-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทต.หนองปลาไหล เข้มลดปัญหาขยะในชุมชน

ที่โรงเรียนหนองเกตุน้อย (18 กุมภาพันธ์ 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประธาน กล่าวเปิดงานโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) ประจำปี 25 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัด โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยเข้าร่วมอบรมจำนวน 140 คน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล มีปริมาณวันละ 26 ตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีการจัดการขยะที่ดี ประชาชนยังคงทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกประเภท หรือนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ก็จะทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงจัดโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ดังนั้น เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยควรมีการจัดการที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้งและหลักการใช้ 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เห็นได้ว่าบรรยากาศในการอบรม ครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.