วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร ระหว่างภาคีเครือข่าย “For Better Pattaya”

ที่ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา(11 ธ.ค.2566) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับ 3 มหาวิทยาลัยและ1มูลนิธิฯ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราย์จารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณะบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และนายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนาม

ทั้งนี้เมืองพัทยา ร่วมมือกับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างภาคีเครือข่าย “Better Pattaya” ซึ่งมีบุคลากรที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพองค์รวมครอบคลุมประชาชน ตกลงร่วมมือและสนับสนุนกันและกัน ทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาไปสู่เมืองท่องเที่ยวแห่งสุขภาพสำหรับทุกคน

นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพองค์รวม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสุขภาพครบวงจร เพื่อเกิดการพัฒนาบุคลากรประชาชนทั้งในแง่ของความรู้ ทักษะคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อสร้างทางเลือกของเด็กนักเรียนให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต