วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-กาชาดภาพข่าว

ชลบุรีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ

ชลบุรี (24 สิงหาคม 2565) นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะรองนายกยุวกาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ ค่ายสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 14 แห่ง และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาด ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสัมพันธภาพอันดี กับบุคคลทั่วไป ร่วมทั้งปฏิบัติตน ให้เป็นกำลังสำคัญ ในการทำหน้าที่ ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย อีกด้วย

นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายยุวกาชาด ในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสามารถเป็นเครือข่าย ยุวกาชาดเชิงพื้นที่ที่ดีต่อกัน เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนปรีชานุศาสน์ อนุญาตให้ใช้สถานที่ค่ายสวนปรีชา เป็นสถานที่จัดงานชุมนุม โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวกาชาดมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเป็นการเปิดโลกทัศน์เพื่อรับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะรองนายกยุวกาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจการยุวกาชาด เป็นกิจการอันเป็นคุณประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวมมายาวนาน ยุวกาชาดได้ดำเนินกิจการ อย่างมีหลักการ และวิธีการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่ฝึกฝนเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นคนดีที่จิตใจ และความประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ รู้จักบำเพ็ญตน ช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น เยาวชนทั้งหลาย ได้มีโอกาส มาเป็นยุวกาชาด ควรสำนึก ตระหนักถึง และพึงมี ช่วยกันเชิดชูรักษาเกียรติของกิจการอันทรงคุณค่านี้ไว้ ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ ขยันหมั่นเพียร ที่รับการฝึกอบรม และเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ สิ่งดีงามทั้งมวลอย่างเต็มกำลังสติปัญญา ตามหลัการและวิธีการยุวกาชาด ซึ่งแต่ละคนทำได้ต่อไป.