วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้รับเหมาหยุดก่อสร้างชั่วคราว คืนผิวจราจร ทางเท้า เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรช่วงปีใหม่

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการขอความร่วมมือผู้รับจ้างโครงการต่างๆ ของเมืองพัทยา 9 บริษัท ในการคืนพื้นที่จราจร ทางเดินเท้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลพัทยาเคาท์ดาวน์ ว่านายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยามีนโยบายด้านความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลเคาท์ดาวน์ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้รับจ้างของเมืองพัทยาในการขอความร่วมมือที่จะขอคืนพื้นที่ผิวการจราจร ทางเดินเท้า หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นอกจากนี้ ยังได้มอบแนวทางการดำเนินการให้ผู้รับจ้างของเมืองพัทยาทั้ง 9 ราย ได้นำไปปฏิบัติเพื่อ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจากผู้รับจ้างในแต่ละโครง การซึ่งพบว่าไม่มีปัญหาใด เมืองพัทยาจึงกำหนดระยะเวลาให้ยุติการก่อสร้างและขอคืนพื้นที่ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนด 1 วัน จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพการก่อสร้างของแต่ละโครงการร่วมกัน เพื่อดูปัญหาอุปสรรคว่าโครงการใดยังต้องแก้ไข หรือมีปัญหา เช่นการคืนผิวจราจรที่ยังมีปัญหา ในเรื่องของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟเตือน หรือป้ายแสดง ป้ายบอกเส้นทางเพื่อป้องกันอุบิเหตุ ปฏิบัติที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เมืองพัทยากำหนด

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่าส่วนปัญหาการดำเนินการที่ล่าช้าในบางโครงการนั้น ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการติดตามและประสานงานรับผู้รับจ้างทั้งการจัดส่งเอกสารติดตามและการเรียกมาเจรจาพูดคุยอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางโครง การ อีกทั้งบางครั้งแรงงานเองก็มีปัญหาการติดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการหยุดการดำเนินการไปชั่วขณะ ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ชี้แจงปัญหาในกรณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนน และทางเดินเท้าสาธารณะ รวมไปถึงโครงการสาย ไฟลงดินของถนนพัทยาใต้ ซึ่งมี 3-4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำนั้น ความล่าช้ามาจากปัญหาของการจัด ตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อมีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดำเนินการของหน่วยงานหนึ่งและก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่กลับยังไม่สามารถปรับคืนสภาพให้สมบูรณ์ได้ เนื่องจากรอการจัดทำของโครงการจากหน่วยงานไปด้วย เพื่อลดปัญหาการขดเจาะซ้ำซาก ทำให้การคืนผิวจราจรและฟุตปาธทางเดินเท้าเกิดความล่าช้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมพร้อมจัดตั้งคณะทำงานเข้าไปกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้ว เพียงแต่การขับเคลื่อนก็ยังเกิดปัญหาที่มาจากการจัดตั้งงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาแต่ก็มีการหารือและติดตามอย่างใกล้ชิด.