เมืองพัทยา ร่วมกับภาคีพัฒนาเมืองพัทยา มอบรางวัลการประกวดออกแบบพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา

(24 ธ.ค.64) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะเลิศ การประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”

นายทรงกริช สรรพกิจ ผู้ดำเนินการจัดการประกวด ในนาม ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ออโรส จำกัด และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานสรุปภาพรวมการประกวด ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในประเภทกลุ่มวิชาชีพ จำนวน 16 ผลงาน และประเภทกลุ่มนักศึกษา จำนวน 18 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน และได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประเภทละ 5 ผลงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้แทนจากเมืองพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพจากภาคีการพัฒนาเมืองพัทยา

ผลการตัดสินในประเภทกลุ่มนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีมรักเขารักเรา จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมวัยฬุ่นนพัทยา จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม secret girls จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้แก่ทีม Lala Land จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีม house NO.4 จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทั้งหมดได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท, 20,000 บาท, 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ

ผลการตัดสิน ในประเภทกลุ่มวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม City Partner รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม a design studio รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม THE NEXTEST PATTAYA และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ทีม E2119 และทีม The creator 101 ทั้งหมดรับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท 50,000 บาท 25,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

ในโอกาสนี้ ทางสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย นายกสมาคมฯ ได้มอบโล่ชูเกียรติให้กับเมืองพัทยาในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา TUDA 2021+1 โดยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ
ข่าว – สิริกิริยา/ภาพ – อธิบดี