วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+เศรษฐกิจ

อพท.จัดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ศึกษาศักยภาพ-ความเหมาะสมเพื่อผลักดันเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา (30 พ.ย.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ เมืองพัทยา ภายใต้กิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาซน) หรือ อพท. เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และยกระดับเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อสามารถสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว จำนวน 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่และสุโขทัย สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, ภูเก็ตและเพชรบุรี สาขาอาหาร และกรุงเทพมหานคร สาขาการออกแบบ

ในปีงบประมาณ 2564 อพท.ได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพและมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านภาพยนตร์ได้ อพท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองเพื่อยกระดับสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอาชีพ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เข้าร่วม

ด้านนายสนธยา นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การพัฒนาเมืองพัทยาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ รวมถึงการจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองพัทยาด้านภาพยนตร์ปี 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง การสร้างอาชีพ อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเมืองพัทยามีองค์ประกอบของเมืองที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของเมือง ทั้งมิติทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว

ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นจุดหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก สามารถรองรับผู้คน และกองถ่ายทั้งที่มาจากต่างประเทศและกองถ่ายของไทยเอง เพราะพัทยามีปัจจัยเอื้ออำนวนหลายประการ เช่น ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ทั้งด้านการผลิต การเผยแพร่

ที่สำคัญคือ ความเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้คน และกองถ่ายทั้งที่มาจากต่างประเทศ และกองถ่ายของไทยเอง เพราะเมืองพัทยาอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่อื่น ๆ ในประเทศได้สะดวก.