วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

คณะแผนพัฒนา ต.หนองปลาไหลชุดเล็ก พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (26ตุลาคม 2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการระชุมคณะกรรมการชุดเล็กในการพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมพิจารณา

สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมี่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

แยกออกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 7,850,000 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,437,000 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,626,000 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 7,597,735 บาท และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 27,338,335 บาท

ทั้งนี้หลังคณะกรรมการพิจารณาแผนชุดเล็กได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งแผนเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติในการดำเนินการต่อไปตามลำดับ.