เมืองพัทยา รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิท-พัทยาใต้ แก้ไขปัญหาจราจรลดเวลาเดินทาง

ที่ โรงแรม เดอะไซมีส พัทยา เมืองพัทยามีการจัดประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา เพื่อเสนอผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยมี ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย ตัวแทนจาก 2 บริษัทที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ

ทั้งนี้ ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตจากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาการจราจรและขนส่งให้มีความคล่องตัวบนถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยกพัทยาใต้และทางแยกเทพประสิทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเดินทางในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมือง อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการรองรับระบบขนส่งหลักจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ดังนั้น เมืองพัทยาได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทคเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท เอสเอ็นทีคอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ ซึ่งเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากโครงการเก่าในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ 4 ทางแยกบนถนนสุขุมวิท ที่เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้ออกแบบเบื้องต้นใน 5 รูปแบบ คือ

1.รูปแบบอุโมงค์ทางลอด จะก่อสร้างเป็นรูปแบบอุโมงค์บนถนนสุขุมวิท ยาวเพื่อลอดใต้ผ่าน 2 ทางแยก คือ แยกพัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวรวมกว่า 2 กม.

2.รูปแบบสะพานยกระดับ ก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ เพื่อข้ามแยกพัทยาใต้ เป็นจุดตัดจากนั้นจึงลดระดับลงมาที่ระดับถนนจนเมื่อถึงทางแยกเทพประสิทธิ์จะก่อสร้างสะพานยกระดับอีก 1 สะพานเพื่อข้ามแยกเทพประสิทธิ์

3.รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) โดยจะก่อสร้างสะพานยกระดับบนถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามจุดตัดทางแยกพัทยาใต้ก่อนจะลดระดับลงมาที่ระดับถนน

4.รูปแบบสะพานยกระดับต่อเนื่อง 2 แยก พัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ

5.รูปแบบสะพานกลับรถยกระดับ

หลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้วจะมีพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม โดยจะต้องดูจากระบบวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อหาผลสรุปในการจัดทำโครงการก่อนจะเสนอต่อเมืองพัทยาใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น 300 วัน