PEA ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้

จากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เผยแพร่มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 1.1.1 และ 1.1.2 และประเภทกิจการขนาดเล็ก รวมถึงประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 64 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้ 1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ 2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรอง3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว เฉพาะนิติบุคคล

นายอรุณ พาหิระ รองผู้จัดการการไฟฟ้าสวนภูมิภาคพัทยา เผยว่า สำหรับมาตรการในการผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ถือว่าเป็นมาตรการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในภาวะวิกฤตโควิด-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา ได้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้ หลังจากที่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประสบปัญหาค้างค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยาจึงดำเนินการช่วยเหลือ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่สามารถมาพูดคุยและดำเนินการผ่อนชำระได้ โดยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ถูกตัดไฟไปแล้วนั้น จะต้องผ่อนผันค่าไฟเป็นเวลา 3 เดือน แต่ถ้าหากผู้ชายใหญ่ยังไม่ถูกตัดไฟสามารถผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 6 เดือน ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ขอผ่อนผันแล้วกว่า 30 ราย ส่วนผู้ใช้ไฟรายย่อยปัจจุบันมีมากกว่า 700 ราย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ใช้ไฟรายย่อย ส่วนใหญ่ที่มาขอรับการผ่อนชำระ ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มาแทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไฟที่ต้องการขอรับการผ่อนชำระให้รีบมาติดต่อ ก่อนที่จะถูกระงับการใช้ไฟ เพราะหากพบว่าถูกระงับการใช้ไฟแล้วจะผ่อนชำระได้เพียงแค่ 3 งวด แต่ถ้ายังไม่ถูกการใช้ไฟ จะสามารถผ่อนชำระได้ถึง 6 งวด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-222047 ในวันและเวลาราชการ.