+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาดันงบ 74 ล้านบาท ศึกษา-รับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้า

ที่ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา (16 ธ.ค.62) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนร่วมหารือถึงความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป

การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการ เพื่อจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือเอกชนผู้ลงทุน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดของโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะ ในรูปภาพรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญูสูงสุด โดยในการศึกษานั้นจะมีการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการจะครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองพัทยา และพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางละมุง และพื้นที่บางส่วนของอำเภอสัตหีบ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 74 ล้านบาท สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า.