-ชุมชนสาธารณสุข

กิ่งกาชาดบางละมุง มอบของยังชีพผู้ยากไร้และผู้สูงอายุตำบลห้วยใหญ่

           บางละมุง,ชลบุรี (29 เม.ย.63 ) นางสาวอิ่มใจ บูรณเจริญกิจ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือช่วยผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมนำความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ ม.1 และ ม.4 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

                การลงพื้นที่เยี่ยมของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง  ในครั้งนี้ได้นำเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ  จำนวนราย ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ  มามอบให้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายภิญโญ  หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

                ปัจจุบันในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีกลุ่มผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่อําเภอบางละมุงเป็นจํานวนหลายราย  ซื่งเป็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้ การออกเยี่ยมผู้ยากไร้ เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับบุคคลเหล่านี้ เข้าใจกับสภาพปัญหา เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ พร้อมสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุเหล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป