เตือนพื้นที่ท้าย 13อ่างเก็บน้ำในชลบุรี ระวังน้ำท่วมขัง หลังชลประทานแจ้งระบายน้ำ 27 ก.ย.-3 ต.ค.นี้

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดซลบุรี ได้รับการประสานจากโครงการชลประทานชลบุรีว่าปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 13 อ่าง มีปริมาตรน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ 80 (ยกเว้นอ่างเก็บน้ำซากนอก มีปริมาณน้ำร้อยละ 67.11) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โครงการชลประทานชลบุรีจำเป็นต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ จำนวน 13 อ่าง เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำ และสภาวะฝนในเวลาที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอทุกอำเภอ/ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุกอำเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตสิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขัง ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้า

รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำดังกล่าว

cr:Chonburipr/ปภ.ขลบุรี