กฟภ.เขต2 (ภาคกลาง) จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (26 สิงหาคม 2565) นายสมัคร ว่องไวพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อรองรับ EEC โดยมีผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพานทอง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านบึง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนัสนิคม และกลุ่มบริษัท ห้างร้าน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีโครงการสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟกับกลุ่มลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดรวมผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 822,235 ราย มีสำนักงานให้บริการในพื้นที่ 14 แห่ง มีสถานีไฟฟ้าจำนวน 49 แห่ง มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าร่วม 3,735 เมกะวัตต์ โดยในปีที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2,163 เมกะวัตต์ และคาดการณ์ในช่วงปี 2565-2569 มีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีร้อยละ 2.70

นายนำพล ผันผ่อน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพลังงานไฟฟ้า และงานบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในยุคดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำในการดำเนินงานทางด้านพลังงานไฟฟ้า และการให้บริการจำหน่ายไฟ้ฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และลูกค้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำ เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และนำไปสู่ความร่วมมือในการวางแผนงานพัฒนาคุณภาพไฟฟ้า และงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

นายสมัคร ว่องไวพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ และได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชน เมืองใหญ่ ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็น PEA Digital Transformation ตามนโยบาย เติบโตพร้อมพันธมิตร สานต่อภารกิจหลัก ผลักดันด้วยเทคโนโลยี อีกด้วย.