กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงขยายงานสร้างโอกาส สร้างรายได้จัดอบรมโครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ที่สวนอาหารเรือนไทย

Read more

อ.บางละมุงประชุมทุกส่วนงานเร่งสำรวจข้อมูลประชากร กำหนดแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมศาลาประ

Read more