กรมการท่องเที่ยวติวเข้มมัคคุเทศก์ 3 หลักสูตร 6 ภาษา

   กรมการท่องเที่ยวเร่งฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และสเปน เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง ความรู้การนำเที่ยววัด-วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างปลอดภัย

  นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวได้พัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้ใหม่ มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้น เรียนรู้เทคนิคการให้บริการต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อให้มัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจหลากหลายมากขึ้น

 “กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ให้มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมีความสนใจหลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งด้านวัฒนธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงนี้มีการอบรมสำหรับการนำเที่ยวในภาษาต่าง ๆ ทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยการอบรมหลักสูตรต่างๆ มีการมุ่งเน้นที่แตกต่างกันไป คือ 1.หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว วัด-วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สำหรับมัคคุเทศก์ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี เพื่อสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น 2.หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับมัคคุเทศก์ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน เพื่อสามารถนำเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสปาต่างๆ อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของสปาไทย ซึ่งนอกจากนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์สปาไทยที่หลากหลายอีกด้วย 3.หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล สำหรับมัคคุเทศก์ใน 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง การเล่นกีฬาทางน้ำ กิจกรรมแล่นเรือ การเที่ยวชมทิวทัศน์ การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงและชาวเล เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพอากาศ การแนะนำข้อควรระวังและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย การแนะนำเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น การรักษาสิ่งแวดล้อม และการแนะนำกรณีฉุกเฉินทุกประเภท มาตรฐานการป้องกันตนเอง และการใช้เครื่องช่วยชีวิต” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

   สำหรับหลักสูตรเพิ่มทักษะและความรู้แก่มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศนี้ นอกจากเพื่อเพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์ เพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การบริการ การให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวแล้ว มัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพตามหัวข้อที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ยังสามารถนำวุฒิบัตรมาใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) อีกด้วย.♦

Follow Us