ทต.หนองปลาไหล เปิดค่ายภาษาอังกฤษ เสริมทักษะด้านภาษาตปท.นร.ม.ต้น

   ที่โรงเรียนหนองเกตุน้อย (26 กันยายน 2562 ) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำโดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดการอบรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาตลอดปีการศึกษา 2562-ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 350 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ครูภาษาต่างประเทศเจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สามารถถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ได้มาตราฐานการศึกษาและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

Follow Us