ชมภาพชุด งดงาม ประเพณีไหว้พระจันทร์ชุมชนโบราณ “บ้านชากแง้ว”

         ชุมชนโบราณบ้านชากแง้ว จัดประเพณีไหว้พระจันทร์ ตามวิถีชุมชนไทยเชื้อสายจีน สัญลักษณ์แห่งความเชื่อศรัทธาต่อองค์อาม่าทับทิม พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อเสริมสิริมงคลปฏิบัติสืบทอดนับ 100 ปี ณ ชุมชนโบราณบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562 “พระจันทร์แห่งความสุข”

ทั้งนี้นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่าประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พระจันทร์แห่งความสุข” ซึ่งผู้ดำเนินงานได้เล็งเห็นความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้พระจันทร์ที่มีอยู่คู่ชุมชนชากแง้วมาช้านาน โดยความร่วมมือของ 13 ชุมชนและทุกภาคส่วน ซึ่งชุมชนชากแง้วเป็นหนึ่งใน 13 ชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงผสมผสานหล่อหลอมพัฒนาตามกาลเวลา กระทั่งประยุกต์ร่วมกับวัฒนธรรมจนเกิดเป็นชุมชนไทย-จีนโบราณในปัจจุบัน

ในปัจจุบันชุมชนได้นำเรื่องราวมากมายจากวิถีความเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีนในอดีตที่ปฏิบัติบูชาเครื่องเซ่นไหว้พระจันทร์ โดยมีขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อศรัทธาต่อองค์อาม่าทับทิม พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อเสริมสิริมงคลปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานนับ 100 ปี สอดคล้องตามคุณค่าที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณี เป็นสิ่งที่บ่งชี้ที่สำคัญถึงความยั่งยืนท่ามกลางยุคเทคโนโลยีทันสมัยที่ยังบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์​

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมสืบสานงานประเพณีไหว้พระจันทร์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 รวมระยะเวลาครบปีที่ 8 สำหรับในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “พระจันทร์แห่งความสุข” จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ แสดงออกให้ผู้คนที่มาเยือนได้รู้จักและเข้าใจ นำไปสู่การบอกเล่าเรื่องราวแห่งวิถีชุมชน จากการได้รับพรแห่งความรักของพระจันทร์จนเกิดเป็นตำนานแห่งความสุขที่ได้อยู่ร่วมกัน มีความปรารถนาดีและความสมัครสมานสามัคคีกันสืบไป.

Follow Us