ทต.บางละมุง ดึงเยาวชนอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              ที่โดมวิสุทธาจาร เทศบาลตำบลบางละมุง  ( 10 กันยายน 2562) มีพิธีเปิด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ 2562 ”  โดยมีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

            สืบเนื่องจาก ปัจจุบันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางละมุง มีอาคารร้านค้า รวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหล่านี้ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกชุมชน โดยประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้นและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ในสภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย เพื่อลดภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ

            ดังนั้นเทศบาลตำบลบางละมุงได้เล็งเห็นถึงอันตรายของชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคือชุมชนบ้านโรงโป๊ะ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น จึงจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลดอันตรายหรือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและประชาชนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯให้เกิดความชำนาญ ทราบถึงวิธีการอพยพ การดับเพลิงชนิดต่างๆและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและเทศบาลตำบลบางละมุง มีมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

Follow Us