ศธ.เตรียมหนุนการศึกษาเอกชนรับ EEC ขับเคลื่อน Thailand 4.0

            ที่ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา  (5 ส.ค.62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพื้นที่ EEC และแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อน EEC

            นางกนกวรรณ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อนาคต โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีคุณภาพและมาตรฐานสากล

            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและภาคการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่สถานประกอบการต้องการ จึงจัดทำหลักสูตรระยะสั้น อาทิ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำ หรืออาจรวมถึงการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ที่สำคัญคือ สถานประกอบการ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะเป็นหน่วยงานรับรองความรู้ ความสามารถของผู้ผ่านการอบรม

Follow Us