ทต.บางละมุง ติวเข้มผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ คุมคุณภาพน้ำดื่ม

       ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง (19 กรกฏาคม 2562 ) เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง นำผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและอาสาสมัครสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค เข้าอบรมในโครงการตู้น้ำสามผ่าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค ซึ่งต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคที่กำหนด ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ มิให้ก่อโทษต่อร่างกาย ซึ่งพบว่าน้ำดื่มในครัวเรือน ส่วนใหญ่ยังไม่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริโภคอนามัย โดยครัวเรือน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ ใช้น้ำประปาที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่กลับพบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สนิมเหล็ก เนื่องจากความสะอาดของภาชนะเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำและความไม่ถูกสุขลักษณะของวิธีการเก็บน้ำดื่ม ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะเป็นพิษ อาหารเป็นพิษ นิ่วในไต ระบบประสาท มะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยตู้น้ำในเขตเทศบาลบางละมุงมีทั้งหมด 100 ตู้ ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการตู้น้ำ 3 ผ่านขึ้น ได้แก่ 1.ผ่านการตรวจสอบสุขลักษณะคุณภาพน้ำ 2. ผ่านการจดบันทึก วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง/ตรวจสอบ ติดแจ้งแก่ผู้บริโภคทราย 3.ผ่านการรับรองและมีเอกสารรับรองจตากทางเทศบาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังน้ำบริโภคเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำ และเพื่อประชาชนได้ดื่มน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย    

Follow Us