สำนักศึกษาฯ มพย.อบรมครูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ

ที่ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคระครูโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ช่วยเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครูอนุบาล และครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิค วิธีการสอนเด็กที่อยุ๋ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ อีกทั้งเพื่อให้สามารถจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนร็ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมบริษัทอักษรเน็กซ์ จำกัด และทีมงานมาให้ความรู้

Follow Us