กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ส่งต่อเงิน/สิ่งของบริจาคถึงมือผู้ป่วยผู้สูงวัยกว่า 45 ครัวเรือน

สัตหีบ(11 ก.ค.62) นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือต่าย ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ลงไปเยี่ยมพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านและผู้ป่วย ตลอดจนร่วมกันนำข้าวสาร น้ำดื้มพร้อมเงินช่วยเหลือ ไปบริจาคให้ประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก พิการ ช่วยเหลือตัวเองลำบาก มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้าน ในโครงการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 45 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6,7,9,10,11 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือ ต่าย ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา ในฐานะประชาสัมพันธ์กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อม นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต แสมสาร ในฐานะรองประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ เลขานุการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ตลอดจนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ช่วยกันนำข้าวสาร น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ ที่ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ออกเยี่ยมบ้าน ประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก พิการ ช่วยเหลือตัวเองลำบาก มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้าน ในโครงการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 45 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6,7,9,10,11 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

นายยศวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตามที่กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ที่เราร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพราะเป็นการร่วมตัวในภาคประชาชน โดยกลุ่มคนในภาครัฐและเอกชน ออกมาช่วยเหลือสังคมทำความดีในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่เป็นองค์กรของประชาชน และรวมตัวกันเป็นพลังแห่งการพัฒนาสังคม การช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้คำว่าเสียสละ และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ที่ให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน และร่วมทำกิจกรรมทำความดีให้กับสังคม กับกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล เราเป็นเพียงกลุ่มๆ หนึ่ง ที่คอยมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก พิการ ช่วยเหลือตัวเองลำบาก มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในเบื้องต้น ก่อนที่เราจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาดูแลอย่างถาวรต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Follow Us