14 ชุมชน ทม.หนองปรือ ร่วมทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563

ที่ศูนย์บริการสาธารณะสุขบ้านมาบประชัน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีตัวแทน อสม. 14 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองปรือ 1-4 , ชุมชนชัยพรราชา , ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ,ชุมชนหนองใหญ่ ,ชุมชนหลังเนิน ,ชุมชนบ้านกลาง ,ชุมชนห้วยร่วม ,ชุมชนท่าอีเต๋อ , ชุมชนเขาโพธิ์ทอง และชุมชนเอื้ออาทร เข้าร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยพร้อมเพรียง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสาน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือได้เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 และดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาพยาบาลเชิงรุก ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งในปีนี้กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เชิญคณะกรรมการชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาเรื่องสุขภาพ ให้สามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

Follow Us