ภาคประชาชนเสนอ 27 ข้อ เวทีรับฟังความคิดเห็น ก่อสร้างRunway ที่ 2 สนามบินฯอู่ตะเภา

            ระยอง(4 ก.ค.62)  นายยุทธพล องอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 (Runway ) สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ณ โรงแรมภูริมาสบีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างออกแบบ งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบ จากกองทัพเรือ เป็นผู้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ 

            สรุปประเด็น ข้อเสนอแนะข้อกังวลใจ ดังนี้  1.ปัญหาคนมารับจ้างทำงานในสนามบินอู่ตะเภา ควรมีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนไทยได้ทำงานก่อนที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว 2.เรื่องปัญหานักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หลังจากสนามบินก่อสร้างในส่วนต่างๆ เสร็จ ควรมีการบริหารจัดการ รองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย 3.การออกแบบ Runway ควรออกแบบ เป็นรูปปีพระอภัยมณี เมื่อมองลงมาจากด้านบน จะเห็นเป็นรูปปีพระอภัยมณี เป็นสัญญลักษณ์ ของจังหวัดระยอง และได้เป็นเอกลักษณ์ของสนามบินอู่ตะเภา 4.ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการเรื่องขยะ ที่จะมีขึ้นในอนาคต จากนักท่องเที่ยว แรงงานที่จะเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก 5.เรื่องฐานข้อมูลในการ ทำวิจัย สำรวจออกแบบ สนามบินอู่ตะเภา ควรจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อให้การทำวิจัย สำรวจออกแบบ ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

            6.ห่วงปัญหาเรื่องน้ำ แหล่งน้ำจะมีพอใช้หรือไม่ กับประชาชน นักท่องเที่ยว แรงงาน ที่จะมีเป็นจำนวนมากในอนาคต 7.ปัญหาเสียงเครื่องบิน ที่กระทบกับประชาชนที่อยู่ในเส้นทางที่เครื่องบิน ขึ้น-ลง จะมีการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างไร 8.ปัญหาเรื่องขยะ จะมีสถานที่กำจัดขยะเพียงพอไหม 9.ให้นำข้อปัญหาเรื่องผลกระทบ ให้ประชาชนได้ทราบด้วย 10.เรื่องการขุดดิน ถมดินก่อสร้างสนามบินฯ ให้มีการควบคุมให้ดีด้วย

          11.เรื่องระยะเวลาในการก่อสร้าง ควรให้มีความชัดเจน ติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบ  12.ปัญหาประชากรแฝง แรงงานในการก่อสร้าง ไม่อยากให้เป็นแรงงานต่างด้าว 13.เรื่องความโปร่งใสในโครงการ ควรให้มีการตรวจสอบได้ ให้ประชาชนได้รับทราบ 14.เรื่องน้ำประปา สำหรับประชาชนในพื้นที่ ควรจัดให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ก่อนที่จะนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างสนามบินฯ ด้วย 15.ปัญหาเรื่องไฟฟ้า ประชาชนรอบสนามบิน หน่วยงานไฟฟ้าที่รับผิดชอบควรบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้ดี ไม่ให้ไฟตกไฟดับ เป็นห่วงกังวลไปถึง การใช้ไฟฟ้าในสนามบินฯ ด้วย

            16.ปัญหาเขาโกรกตะแบก ที่อยู่ด้านหัวสนามบิน จะมีการตัดยอดเขาลงมาไหม เป็นสิ่งกีดขวางเครื่องบิน ขึ้น-ลง หรือไม่  17.โรงไฟฟ้าที่จะสร้างขึ้นใหม่ ในสนามบินอู่ตะเภา (บริษัทบริกริม ประมูลได้) จะมีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และ ผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า เรื่องมลภาวะ กลิ่น ควัน จะมีผลกระทบต่อชุมชนรอบสนามบินหรือไม่ 18.เรื่องโรงพยาบาล จะมีรองรับการรักษาพยาบาลเพียงพอต่อประชาชน ที่เข้ามาทำงาน และที่อยู่เดิม แค่ไหน 19.เสนอให้ โรงพยาบาลบ้านฉาง เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง มีเตียงผู้ป่วยเพิ่ม มีเครื่องมือในการรักษาพยาบาลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 20.เรื่องภาษีสนามบิน หลังจากจัดเก็บ ควรส่งภาษีกลับไปให้ท้องถิ่น (อบต.เทศบาล) ที่อยู่โดยรอบสนามบิน ทั้ง อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อนำภาษีที่ได้มาบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

            21.เรื่องปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่ได้ยินเสียงเครื่องบิน ควรจัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้ไปออกกำลังกาย พักผ่อน ผ่อนคลายความเครียด 22.เรื่องปัญหาในการก่อสร้าง Runway รถบรรทุกดิน ฝุ่น การจราจร ควรจัดการให้ดี ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 23.ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการ สนามบินอู่ตะเภา มีน้อยมาก ประชาชนแทบไม่รู้เรื่องเลย ทั้งการมาประชุมรับฟังความคิดเห็น ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบให้มากที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ 24.ปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจในโครงการของภาครัฐ  25.ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียภายในสนามบินฯ ควรจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล

            26.ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในการก่อสร้าง ควรควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด 27.เรื่องพื้นที่ค้าขายของคนในพื้นที่ ต้องการให้คนในพื้นที่ ตำบลบ้านฉาง ตำบลสำนักท้อน ได้มีพื้นที่ในการขายสินค้า ในสนามบินฯ ด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนรอบสนามบินได้มีงานทำอาชีพค้าขายได้

ภาพ/ข่าว สาคร ประสานงาน CAEC 4 รายงานโดย นิราข ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี

Follow Us