วษท.สระแก้ว MOU โรงเรียน-สถานประกอบการ ฝึกสอนช่างฝีมือพร้อมส่งฝึกงาน

            สระแก้ว(5 กรกฎาคม 2562) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว (วษท.สระแก้ว) และนายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ลงนามข้อตกลงกับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โรงเรียนบีกรีม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระ แก้ว สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นและบริษัท เอสพีซีออโต้ จำกัด

            นายวีระ ด้วงแป้น ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ กล่าวว่า โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือเป็นโครงการหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนพระดาบส เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาส เข้าถึงของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมีฝีมือทางด้านช่างและสามารถประกอบอาชีพได้ ในระยะเวลา 1 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เป็นสถานศึกษานำร่อง 1 ใน 12 แห่ง ที่ได้ดำเนินการตามโครงการนี้ ตามหลักสูตรผู้เรียน จะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานจากสถานีฝึก 10 สถานี คือ งานไม้ งานตะไบ งานปูน งานตีเหล็ก งานเขียนแบบ งานไฟฟ้า งานช่างยนต์ งานเชื่อม งานอิเล็กทรอนิกส์ งานนิวเมติกส์ และยังปลูกฝังผู้เรียนด้านวินัย ความสะอาด คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน ฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน ทบทวนเตรียมความพร้อม 1 เดือน และแยกไปฝึกอบรมตามความถนัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 3 เดือนก่อนที่จะไปทำงานในสถานประกอบการ

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว กับโรงเรียนและสถานประกอบการในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้จบการศึกษาได้เข้าฝึกอบรม มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเอง ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบการ รับผู้เข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านอาชีพอีกด้วย

            ส่วน นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการ ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือรุ่นที่ 2 อยู่ในการดำเนินการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ได้ขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ตามแบบโรงเรียนพระดาบส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสฝึกฝีมือทางด้านช่าง สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ในอนาคตและ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

Follow Us