วิทยากรจิตอาสา 904 ปลูกจิตสำนึกครู กศน.เข้าถึงประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

สระแก้ว (3ก.ค.2562) ที่ห้องประชุมสานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.จังหวัดสระแก้วตำบลและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรม จำนวน  133 คน ใช้ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม  2562 โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจิตอาสา 904

นางสาววรรณรัตน์ สุปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่  10 ได้แก่พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติฯ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลุกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรของ กศน.นำไปขยายผล จึงได้จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ได้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นำองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย ไปขยายผลให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ได้มีจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

Follow Us