สระแก้วรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมช่วยเหลือผู้บำบัดฟื้นฟู

            สระแก้ว (26 มิ.ย.2562) ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.สระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดยาเสพติด” เนื่องในวันติดต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 2 ท่าน พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.สระแก้ว นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานด้านยาเสพติดของจังหวัดสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอม การปราศรัยและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรับชมนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ

            นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 สระแก้วขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ตามมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ และมติคณะรัฐมนตรีสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตามแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีแนวคิดเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลงในทุกระดับและร่วมแสดงสัญลักษณ์ โดยการสวมเสื้อเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

                นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นแนวทางติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปี 2562 มีการแจกจ่ายหนังสือแนวทางการติดต่อช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด และบัตรประจำตัวผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการบำบัดระบบสมัครใจ ,การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้ดำเนินการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้ลดลง เน้นบูรณาการเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แจ้งเบาะแสยาเสพติดที่สายด่วนยาเสพติด ค้นหาผู้เสพยาเสพติดนำเข้าสู่ระบบการบำบัดอย่างสมัครใจ ลงข้อมูลในระบบยาเสพติดเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง ทั้งต่อครอบครัวต่อชุมชน และนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม และประเทศชาติ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เป็ดเสร็จ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเอาชนะยาเสพติด

Follow Us