ทต.หนองปลาไหล  จัดอบรมเสริมทักษะ อส.ป้องกันไฟป่า

            ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (25 มิถุนายน 2562) นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า ควบคู่กับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า และการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า 

            ที่สำคัญเป็นการประสานความร่วมมือให้เครือข่ายอาสาสมัครทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้

Follow Us