บ้านบึง จัดโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เพื่อในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

   ชลบุรี(17 พ.ค.2562) นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ประปาหมู่4 บ้านห้วยมะไฟ หมู่4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี         สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อำเภอบ้านบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านบึง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ และประชาชนหมู่4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิมต่อไป        นายสราวุธ ชูสวัสดิ์ กำนันตำบลบ้านบึง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เกิดผลกระบทในชีวิตประจำวันกับมนุษย์มากขึ้น จะเห็นได้ว่าการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วประเทศไทย ตำบลบ้านบึง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ ปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นมะไฟ เป็นต้น จำนวน 100 ต้น มาปลูกลอบๆบริเวณอ่างเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชน จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีในชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป
ด้าน นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึงกล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆส่วนใหญ่เนืองจากทรัพยากรป่าไม้ถูทำลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่การใช้พลังงานต่างๆการสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางเกษตรกรรม และการกำจัดของเสีย ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว        สำหรับการปลูกป่า ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต เช่น การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การลดลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ลดลงอีกด้วย

Follow Us