EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ

          ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2562 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง โดยได้วางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ส่งผลให้บุคลากรมีรายได้ที่ดี และมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐาน ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน-วิทยาลัยอาชีวะ-มหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานสากล ทั้งในด้านทักษะความรู้ วิชาชีพ การสื่อสาร และศักยภาพในการปรับตัวต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่


          ทั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ตำแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Follow Us