สอศ.จับมือ กนอ.สานฝัน ปั้นอาชีพ รอบนิคม EEC

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ” พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

            นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง15 หน่วยงานร่วมเป็นภาคี ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันไทย- เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สมาคมเพื่อนชุมชน

            เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ เป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้ในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เกษียณ และแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาขีดความสามารถด้านอาชีพให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการบริการภาคอุตสาหกรรม

            ด้าน นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการฯ คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ จำนวน 33 นิคม ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 2562-2564 ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เกษียณ และแรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 3,000 ราย ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในปี 2562 รอบนิคมฯ และโรงงานพื้นที่ EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) จำนวน 1,000 ราย ในอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมประปา ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานขับรถ (รถรับส่งพนักงาน) พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สุขภาพ (นวดแผนไทย/ดูแลผู้สูงอายุ) อาหารและเครื่องดื่ม คนดูแลสวน/จัดดอกไม้ แม่บ้าน/เสริมสวย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับหน่วยงานภาคีความร่วมมือและภาคอุตสาหกรรม ชุมชนมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีมากขึ้น ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งการมีอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Follow Us