แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมลงนามบันทึก MOU”แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักการ 3 ช

          ที่มหาวิทยาลัยฟาตอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ชาวอำเภอยะรังร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และลงนามบันทึกข้องตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานรัฐ ส่วนปกรองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา “ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง” โดยนำหลัก 3 ช ในการปฏิบัติ คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และกลับนำมาใช้ใหม่ ซึ่งมี นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานเปิดงานแผนรณรงค์ 60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง และบันทึกข้องตกลงดังกล่าว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอยะรัง ร่วมงาน

         ทั้งนี้ นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอยะรัง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยการใช้หลักการ 3 ช ด้วยการใช้น้อย ใช้ซำ แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง สร้างการมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดขยะต้นทางของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โครงการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ด้วยการคัดขยะก่อนทิ้ง ว่าขยะไหนเป็นขยะกลับมาใช้ได้ใหม่ และขยะอันไหนเป็นขยะที่อันตราย

        ด้าน นายบือราเฮ็ง จารง นายเทศบาลตำบลเขาตูม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมกันให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ และจัดตั้งถังขยะในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 2 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไปกับถังขยะรีไซเคิล พร้อมๆกับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องขยะที่ใช้ได้อีกครั้งกับการแยกขยะที่ใช้แล้วทิ้งไปให้ประชาชนเข้าในก่อน เมื่อประชาชนรู้จักขยะก็จะแยกขยะเป็น และรู้จักประโยชน์จากขยะที่จะนำมาใช้ได้อีกครั้ง

          สำหรับกิจกรรมในครั้งครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประชาชนได้จัดขบวนรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเองในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชน มีส่วนร่วมจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการขัดแยกขยะก่อนทิ้ง ชุมชนการจัดการขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนด   

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

Follow Us