วันแห่งเกียรติยศนาวิกโยธินประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 46 นาย

        ที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (8 ม.ค.62) พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดี

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศนายทหารพุทธศักราช 2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉะนั้น จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ พุทธศักราช 2541 โดยเป็นว่าที่ นาวาโท 5 นาย ว่าที่นาวาตรี  32 นาย และว่าที่เรือเอก  9นาย

        พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี – รายงาน

Follow Us