ทม.หนองปรือ เปิดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปี 2562 พร้อมให้ความรู้โรคภัยจากไขมันทรานส์

        เทศบาลเมืองหนองปรือ(7ม.ค.2562) นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ต้อนรับกลุ่มพัฒนาสตรี ที่มาร่วมประชุมครั้งแรกของปี 2562

        ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการชี้แจงให้สมาชิกทราบ  เรื่องแรกเป็นการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2562 ในวันทำการราชการ ตั้งแต่เวลา16.30 น- 20.30 น.ที่ห้องคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่มีงานประจำและสามารถมาเสียภาษีได้ในช่วงเย็น          นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 โดยสามารถยื่นเอกสารการรับเบี้ยยังชีพได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม- 30 กันยายน 2562 ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 2

 

        พร้อมกันนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องของไขมันทรานส์ ที่กอให้เกิดโรคร้ายในหัวข้อ รู้เท่าทันไขมันทรานส์ ตัวก่อการร้ายก่อ 6 โรคอันตราย โดยพยาบาลวิชาชีพ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากไขมันทรานซ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเป็นอย่างมาก  

Follow Us