ที่ปรึกษาเลขาธิการ EEC ร่วมประชุมสื่อ 3 จว.ตอ. ตั้งเครือข่ายฟอรั่ม 21 หนุนข้อมูลชี้แจงความคืบหน้าโครงการฯ

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา(12 ธ.ค.2561) ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) ในฐานะประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิง เทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อร่วมจัดตั้งเครือข่ายในการชี้แจงความก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาอีอีซีจากวันนี้สู่อนาคต เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศชาติ ในนาม “กลุ่มฟอรั่มสื่อตะวันออก” โดยร่วมลงสัตยาบันสนับสนุนงานกิจกรรมอีอีซี ด้วยการเป็นสื่อกลางในการเปิดช่องทางเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอีอีซีให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความคืบหน้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

ดร.อภิชาติ เผยว่าโครงการนี้เป็นจักรกลสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายใน โดยจะเห็นได้จาก GDP ที่มีสัดส่วนต่ำกว่า 5 % มาโดยตลอด ซึ่งหากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ต่อไปเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศประสบปัญหาความล้ม เหลว และตกต่ำลง หรือถึงจุดที่เรียกว่าเศรษฐกิจตีบตัน ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดแผนดังกล่าวขึ้นโดยเลือกเอาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่โครงการ EEC ซึ่งพบว่ามีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และมีการตราเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านการลงทุนของนานาประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ

อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้พื้นที่ EEC มีความพร้อมในการรองรับก็ต้องมีการจัดแผนรองรับที่สมบูรณ์ด้วย ทั้ง ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแบบ 4.0 และโครงข่ายที่ใช้ในการรองรับ ซึ่งขณะนี้พบว่าโครงการมีความคืบหน้าไปมาก อย่างการจัดทำท่าเรือบกที่ฉะเชิงเทรา การดำเนินโครงการรถไฟ ฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดประมูลและเตรียมเซ็นสัญญาลงนามภายในช่วงต้นปี 2562 และจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 รวมทั้งการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 50 ล้านคนต่อปี การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด จุกเสม็ด และแหลมฉบัง เฟส 3 รวมไปถึงระบบรถไฟรางคู่เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ลดปัญหาต้นทุนการขนส่งและปัญหาการจราจรในพื้นที่ รวมทั้งการผลักดันนวัตกรรมแบบไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ต้นทุนต่ำลง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นกรณีที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ EEC และความคืบหน้าในด้านต่างๆ จึงดำเนินการจัดตั้ง “เครือข่ายฟอรั่ม 21” โดยขอความร่วมมือจากภาคสื่อสารมวลชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนา และเพื่อสนับสนุนให้อีอีซีสร้างความเจริญก้าวหน้ากับท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

Follow Us