เดินหน้าฟังทุกข์ชาวบ้าน “สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย”  วอนเมืองพัทยาช่วยแก้ 2 ปัญหา “ระบายน้ำ-ตัดต้นไม้”

          ที่ ลานอเนกประสงค์สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ ปลัดเมืองพัทยา และ นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เมาติดตามรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย ตามโครงการรองนายกเมืองพัทยาพบประชาชน โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้านนำ และชาวบ้านร่วมประชุม

          สำหรับโครงการรองนายกพบประชาชน เป็นโครงการที่ทางรองนายกฯ ที่กำกับดูแลในส่วนงานพัฒนาสังคมได้ตั้งไว้เป็นนโยบายในการดำเนินงานหลังจากเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้เข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชนว่ามีปัญหาและมีความต้องการอย่างไร เพื่อนำปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆไปร่วมหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้ประชาชนชาวบ้านในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดเป็นแนวทางส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป โดยจะหมุนเวียนไปพบปะรับฟังปัญหาความต้องการของทั้ง 42 ชุมชน

          ในส่วนของชุมชนสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้มีการตั้งเป็นชุมชนแต่ด้วยจำนวนประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่รวมกันภายในหมู่บ้าน มีกว่า 1,200 คน จำนวน 304 ครัวเรือน จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการตั้งชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับโอกาสในการเข้าถึงงบสนับสนุนการบริการและกิจกรรมต่าง ๆ จากเมืองพัทยาต่อไป

          ด้าน นางวาศินี กาญจนกุล ประธานสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา กล่าวว่าความเดือนร้อนของชาวบ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา ที่จะให้ เมืองพัทยาเข้ามาดูแลแก้ไข มี 2 เรื่อง คือ 1.การระบายน้ำคลองสาธารณะ หลังหมู่บ้าน เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในคลองไหลเอ่อล้นมายังกำแพงหมู่บ้านและกัดเซาะกำแพง ส่งผลให้ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ซ่อมแซมแล้ว แต่เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบถาวร จึงอยากให้เมืองพัทยาเข้ามาแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่คลองต่อไป 2.เรื่องต้นไม้สูงบริเวณหน้าหมู่บ้าน หวั่นเกิดพายุลมแรงจะโค่นล้มลงมาทับบ้านเรือนชาวบ้านจนเกิดอันตราย อยากให้เมืองพัทยา ช่วยเข้ามาตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น

          ทั้งนี้เมืองพัทยาจะนำข้อมูล ปัญหาของชาวบ้านไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

Follow Us