ผ่านอบรม “67 จนท.คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว” เสริมทักษะความเข้าใจบทบาทหน้าที่

          (17ก.พ.2561) ที่อาคารธัญวิชย์ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี  นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2561 รุ่นที่24

            ในการนี้ นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารของ สค. และ พม. ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นางสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม นางเมธินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และนางสาวดรุณี มนัสวานิช ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (สายด่วน 1300) เป็นต้น ร่วมเป็นกรรมการประเมินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

            ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ การดำเนินงาน กระบวนการและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติฯ บทบาท และอำนาจหน้าที่ รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 67 คน.

Follow Us